പ്രദർശനം

തായ്‌ലൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മേള 2023.11

തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള
തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള
തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള
തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള
തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള
തായ്‌ലൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് മേള

ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള 2023.10

ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള
ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള
ഹോങ്കോംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് മേള

ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള 2023.10

ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള
ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള
ചൈന ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി മേള

ഇൻ്റർലൈറ്റ് മോസ്കോ 2023.9

ഇൻ്റർലൈറ്റ് മോസ്കോ 2023
ഇൻ്റർലൈറ്റ് മോസ്കോ 2023
ഇൻ്റർലൈറ്റ് മോസ്കോ 2023

വിയറ്റ്നാം ETE & ENERTEC എക്സ്പോ 2023.7

വിയറ്റ്നാം ETE & ENERTEC എക്സ്പോ
വിയറ്റ്നാം ETE & ENERTEC EXPO1
വിയറ്റ്നാം ETE & ENERTEC EXPO2

133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള 2023.4

133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള
133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള
133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള
133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള
133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള
133-ാമത് കാൻ്റൺ മേള

ഗ്വാങ്‌ഷു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് എക്‌സിബിഷൻ 2020.10

2020.10 ഗ്വാങ്‌ഷൂ അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് എക്‌സിബിഷൻ (1)
1
2020.10 ഗ്വാങ്‌ഷൂ അന്താരാഷ്ട്ര ലൈറ്റിംഗ് എക്‌സിബിഷൻ (2)

ഹോങ്കോംഗ് ലൈറ്റിംഗ് മേള 2018

1652081612
2018 ഹോങ്കോംഗ് ലൈറ്റിംഗ് മേള

കാൻ്റൺ മേള 2018.5

691B2280AF48A1810541FD2C0319B0AA
691B2280AF48A1810541F
8E7CDD5947B30DBA80A13C0D7F2EFCD3
90C42E63A8CD2E17CE5659DABBF8C477

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ഫെയർ2018.4

B5F8F661377F70BDA929AC931792E58A
1538A812EBAB9E6392201985C233B060
48A4456AAAF63EF922FE8CFC9B50E4A0
4
DFA2322D9AEEAEA7B74CEA820B768708

ഫിലിപ്പീൻസ് സോളാർ എക്സിബിഷൻ 2018.4

28CE0D4E654A6585372A10BBFC978A29
02D7014D24A4CA90F20345E2C0D215FA
5
2AD16CBACA12D123053F1D87CDD86752
7856