പ്രോജക്റ്റ് കേസുകൾ

കംബോഡിയയിലെ പദ്ധതി

കംബോഡിയയിലെ പദ്ധതി (1)
കംബോഡിയയിലെ പദ്ധതി (3)
കംബോഡിയയിലെ പദ്ധതി (2)

കെനിയയിലെ പദ്ധതി

കെനിയയിലെ പദ്ധതി (2)
കെനിയയിലെ പദ്ധതി (1)
കെനിയയിലെ പദ്ധതി (4)
കെനിയയിലെ പദ്ധതി (3)
കെനിയയിലെ പദ്ധതി (5)
കെനിയയിലെ പദ്ധതി (6)

നേപ്പാളിലെ പദ്ധതി

നേപ്പാളിലെ പദ്ധതി (1)
നേപ്പാളിലെ പദ്ധതി (2)
നേപ്പാളിലെ പദ്ധതി (3)

പനാമയിലെ പദ്ധതി

പനാമയിലെ പദ്ധതി (1)
പനാമയിലെ പദ്ധതി (2)
പനാമയിലെ പദ്ധതി (3)

ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി

ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (5)
ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (4)
ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (6)
ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (7)
ഫിലിപ്പീൻസിലെ പദ്ധതി (1)
ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (2)
ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പദ്ധതി (3)

ടാൻസാനിയയിലെ പദ്ധതി

ടാൻസാനിയയിലെ പദ്ധതി (3)
ടാൻസാനിയയിലെ പദ്ധതി (1)
ടാൻസാനിയയിലെ പദ്ധതി (2)
ടാൻസാനിയയിലെ പദ്ധതി (4)
സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എൽഇഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് പോൾ
സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എൽഇഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് പോൾ
സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എൽഇഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് പോൾ
സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എൽഇഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് പോൾ
സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, എൽഇഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ലൈറ്റ് പോൾ

തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി

തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (1)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (2)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (1)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (4)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (5)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (8)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (7)
തായ്‌ലൻഡിലെ പദ്ധതി (6)

ഉഗാണ്ടയിലെ പദ്ധതി

ഉഗാണ്ടയിലെ പദ്ധതി (1)
ഉഗാണ്ടയിലെ പദ്ധതി (2)
ഉഗാണ്ടയിലെ പദ്ധതി (3)
ഉഗാണ്ടയിലെ പദ്ധതി (4)

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി (1)
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി (2)
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി (3)
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി (4)
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പദ്ധതി (5)